آرشیو روز: اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

توجه به باغات و صیانت از فضای سبز یکی از اقدامات خوب شورای پنجم بوده است که با پیشنهاد جایگزینی مصوبه برج باغ به خانه باغ تبدیل شده که با نظارت شورای شهرسازی کمترین واگذاری را در باغات داشته باشیم